Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti Green Alliance s.r.o., 

IČ:02387867, se sídlem Tylova 2090/1 Plzeň 

Zapsána: Spisová značka    35890 C, Krajský soud v Plzni 

Datová schránka: 84b7jbg
 

Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Green Alliance s.r.o., IČ: 02387867, DIČ: CZ02387867, se sídlem v Plzni, Tylova 2090/1, PSČ: 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35890, jako prodávající (dále jen jako „Prodávající“ nebo „Green Alliance“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

 

1.2.    Dle těchto VOP je: 

„Kupujícím“ fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.  

„Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.  

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Je jím také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Učiní-li Kupující objednávku s uvedením svého identifikačního čísla, pak je považován ve smluvním vztahu a dle těchto VOP za Podnikatele.

 

1.3.    Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou část tvoří podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí. Úplné znění platných a účinných VOP v době učinění objednávky, jsou vždy přístupné na webové stránce Prodávajícího a v listinné podobě v sídle a provozovně Prodávajícího a v případě uzavření kupní smlouvy distančním způsobem budou VOP Kupujícímu zaslány v příloze na jím uvedenou emailovou adresu. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 

1.4.    Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před VOP.

 

1.5.    K uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím může dojít těmito způsoby: 

a.    učiněním nákupu na e-shopu Prodávajícího www.topimzdarma.cz; 

b.    uzavřením individuální kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu www.topimzdarma.cz; 

c.    osobně v sídle Prodávajícího. 
 

II. Uzavření smlouvy 

 

2.1.    Uzavření smlouvy učiněním nákupu na e-shopu Prodávajícího www.topimzdarma.cz: 

a.    K uzavření kupní smlouvy dochází na základě vytvoření objednávky na stránkách e-shopu Prodávajícího. Umístění nabízeného zboží na stránkách e-shopu však není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazné odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupní smlouva je pak uzavřena potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, které je akceptací ve smyslu § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

b.    Při objednávce zboží nad částku za 1 ks zboží ve výši 20.000,- Kč, je Prodávající oprávněn požadovat zálohu ve výši až 10 % z prodejní ceny zboží bez DPH, kupní smlouva je pak uzavřena s odkládací podmínkou, kterou je uhrazení zálohové faktury. Doba, v níž má Prodávající plnit, běží až ode dne splnění této povinnosti, tj. od uhrazení zálohové faktury. 

 

2.2.    Uzavření smlouvy na základě individuální objednávky prostřednictvím e-shopu www.topimzdarma.cz: 

a.    V případě, že má Kupující zájem o uzavření kupní smlouvy s individuálními podmínkami či na dodávku zboží s montáží, učiní objednávku na stránkách e-shopu Prodávajícího dle bodu 3.1. a uvede požadavek na uzavření individuální smlouvy či dodávku s montáží do políčka Komentář (před odesláním objednávky. Za stejných podmínek lze činit objednávku telefonicky, emailem či vyplněním kontaktního formuláře, obojí uvedených na webových stránkách Prodávajícího www.topimzdarma.cz. Objednávka Kupujícího není v tomto případě nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tou je až individuální objednávka Kupujícího učiněná na základě individuálního rozpočtu vytvořeného Prodávajícím, potvrzením této objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.  

b.    Při objednávce zboží s montáží či na základě individuální dohody mezi stranami je Prodávající oprávněn požadovat zálohu na samostatnou přípravu dodávky až do výše 25 %  dohodnuté kupní ceny. Kupní smlouva je pak uzavřena s odkládací podmínkou, kterou je uhrazení zálohové faktury. Příprava dodávky je technologickým krokem, který je plněn bezprostředně po úhradě zálohové faktury Kupujícím. Doba, v níž má Prodávající plnit, běží až ode dne splnění této povinnosti, tj. od uhrazení zálohové faktury. V případě, že Kupující bude chtít stornovat objednávku na dodání zboží s montáží před provedením samotné montáže (po uzavření kupní smlouvy a uhrazení zálohy), a Prodávající s takovým stornem souhlasí, bere Kupující na vědomí, že Prodávajícímu vznikají náklady spojené s technologickou přípravou montáže a úpravou zboží ve výši zálohy, které je Prodávající oprávněn požadovat. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady je Prodávající oprávněn proti uhrazené záloze v plné výši započíst.

 

2.3.    Uzavření smlouvy v sídle Prodávajícího: 

a.    V případě uzavření kupní smlouvy za účasti obou smluvních strany v sídle Prodávajícího je dle individuálních požadavků Kupujícího vytvořena Prodávajícím individuální kupní smlouva či objednávka. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího či podpisem kupní smlouvy je smlouva uzavřena a strany jsou povinny si vzájemně plnit.  

b.    V případě, že bude na základě vzájemné dohody požadována od Kupujícího záloha v dohodnuté výši, je smlouva uzavřena s odkládací podmínkou, kterou je uhrazení zálohy Kupujícím. Doba, v níž má Prodávající plnit, běží až ode dne splnění této povinnosti, tj. od uhrazení zálohové faktury. V individuální kupní smlouvě Prodávající a Kupující dohodnou i případnou montáž a dopravné, a to v dohodnuté výši. Pro situaci, kdy je uzavřena smlouva na dodávku zboží s montáží a uhrazena záloha a dojde k ukončení smlouvy podnětem ze strany Kupujícího před montáží platí pro náklady Prodávajícího ust. 2.2. písm. b. VOP obdobně. 

 

2.4.    Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím ve 14ti denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím.  

2.5.    Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem a se kterým je uzavírána kupní smlouva distančním, sděluje, že: 

a.    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); 

b.    Prodávající požaduje úhradu kupní ceny, či zálohy na ní, a to za podmínek uvedených v těchto VOP; 

c.    Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná; 

d.    v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak; 

e.    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky – více viz níže; 

f.    kupní smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce; 

g.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

2.6.    V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující, který je Spotřebitelem, náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. Kupující tímto dává Prodávajícímu výslovný souhlas, aby s poskytováním služeb bylo plněno před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

III. Ceny

 

3.1.    Všechny ceny jsou smluvní. Při uzavření kupní smlouvy učiněním nákupu na e-shopu Prodávajícího dle bodu 3.1. VOP jsou všechny uvedené ceny aktuální a platné v české měně (Kč) s výjimkou uvedenou ve VOP. Ceny u jednotlivých produktů jsou bez DPH, k ceně je vždy připočteno DPH v zákonné výši, o čemž je Kupující informován na e-shopu Prodávajícího u každého zboží. Před vytvořením závazné objednávky, je vždy Kupujícímu sdělena cena včetně DPH i výše DPH pro daný případ v souladu s platnou legislativou. Cena nezahrnuje dopravné a montáž. Dopravné je účtováno dle volby Kupujícího, který si zvolí dopravce a cenu dopravného dle nabídky Prodávajícího a je uváděno v rámci tzv. košíku.

 

3.2.    Pokud je cena dohodnuta individuálně, tj. dle bodu 2.2. a 2.3. VOP, je vždy stanovena cena konečná včetně zákonného DPH s vyčíslením výše DPH a ceny bez DPH.

 

3.3.    Prodávající může stanovit akční ceny. Takové ceny pak platí pouze do vyprodání zásob či do skončení akce podle toho, co nastane dříve. 


 

IV. Dodací podmínky, výhrada vlastnictví

 

4.1.    Uzavřenou kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu k ní nabýt vlastnické právo. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se věc stává vlastnictvím Kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny. 

 

4.2.    Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu tím, že mu umožní s věcí nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí. Pokud má Prodávající odeslat věc Kupujícímu na jím uvedenou adresu, pak v případě, že je Kupující Spotřebitelem, dochází k odevzdání v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce; v případě, že Kupující není Spotřebitelem, dochází k odevzdání věci předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, v takovém případě Prodávající umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Tímto momentem převzetí věci Kupujícím (resp. jeho odevzdáním Prodávajícím Kupujícímu) dochází k přechodu nebezpečí škody na věci. Stejný následek má i situace, pokud Kupující nepřevezme věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu. 

 

4.3.    Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a individuálních podmínkách dodání, v případě dodání s montáží může být dodací lhůta přizpůsobena aktuálním klimatickým podmínkám. Činí však, s výjimkou v bodě 2.4., nejdéle 180 dnů od účinnosti kupní smlouvy, resp. od uhrazení zálohové faktury či celé kupní ceny, byla-li platba zálohy či celé kupní ceny předem dohodnuta. V běžných případech je zboží odesláno do deseti pracovních dnů. 

 

4.4.    Montáž zakoupeného zboží je součástí dodávky pouze v případě, že je tak dohodnuto a za podmínek, které si strany individuálně ujednají. V případě zboží objednaného s montáží je kupující povinen zajistit na avizovaný termín přístup k a do místa plnění (obvykle nemovitosti). Dále je kupující povinen zajistit povolení a souhlasy třetích osob, jsou li tato nezbytná pro provedení montáže. Kupující je povinen jednoznačně vyznačit rozsah a trasu inženýrských sítí, především plynových, elektrických a vodovodních rozvodů v místě instalace. V případě neumožnění přístupu a tím znemožnění plnění v určeném termínu je prodávající oprávněn účtovat poplatek výši 1.500.- Kč / kolektor a náklady na dopravu. Kupující je povinen na základě vystavené faktury tento poplatek a náklady na dopravu uhradit do 7 dnů od data vystavení faktury / daňového dokladu.


 

V. Právo na odstoupení od smlouvy – Kupující, který je Spotřebitelem

 

5.1.     Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky, emailem), tzn. nikoliv při osobním či bezprostředním kontaktu smluvních stran, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, případně od dne poslední dodávky zboží, bylo-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, či ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

 

5.2.    Odstoupení od kupní smlouvy musí Kupující, který je Spotřebitelem, odeslat ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci Prodávajícímu.

 

5.3.    Pro odstoupení od smlouvy může využít Kupující, který je Spotřebitel, též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. 

 

5.4.    Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zasílat výhradně písemně na adresu sídla Prodávajícího: Green Alliance, s.r.o., Tylova 2090/1, Plzeň, PSČ: 301 00, či doručit osobně do sídla či provozovny společnosti Prodávajícího. S ohledem na vyloučení možnosti sporů ohledně včasného či řádného doručení předmětného odstoupení není v tomto případě možnost realizovat odstoupení elektronicky (emailem apod.) či telefonicky.

 

5.5.     Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od smlouvy podle tohoto článku, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů a na své náklady. Zboží je povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Ustanovení od odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, Kupující musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě dotčené smlouvy obdržel. Pokud to již není možné, musí Kupující poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V souladu s ust. § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží. 

 

5.6.    Kupující Spotřebitel však nemá právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,  

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,  

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,  

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,  

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a  

z hygienických důvodů jej není možné vrátit,  

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,  

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,  

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,  

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo  

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán  

s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

 

Prodávající zejména výslovně upozorňuje Kupujícího Spotřebitele, že není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží s montáží, neboť v takovém případě je dodané zboží přizpůsobeno osobním požadavkům spotřebitele a namontováno dle jeho přání. Stejně tak Prodávající upozorňuje Kupujícího Spotřebitele, že není oprávněn odstoupit od smlouvy o opravě či údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost. 

 

5.7.    Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejdéle však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy převzala, a to na bankovní účet sdělený Kupujícím. Prodávající však není povinen toto učinit dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu zaslal. 

 

5.8.    V případě, že Kupující nemá bankovní účet, a žádá vrácení peněžní částky při odstoupení v hotovosti v sídle Prodávajícího, může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů, je Prodávající oprávněn peněžní prostředky nevyplatit.  

VI. Právo na odstoupení od smlouvy – ostatní případy 

     

6.1.    Kupující, který není Spotřebitelem, nemá právo bezdůvodně odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím, a to ani od smlouvy uzavřené distančním způsobem.  

6.2.    Právo bezdůvodně odstoupit od smlouvy nemá ani Kupující, který je sice Spotřebitelem, ale uzavírá smlouvu s Prodávajícím jiným než distančním způsobem.

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy - Prodávající

 

7.1.    Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží nebo v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Odstoupit od smlouvy je v tomto případě možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni účinnosti kupní smlouvy, a to tak, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího. I pro tento případ platí přiměřeně bod 5.8. 

 

VIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řád

 

8.1.    Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

 

8.2.    Ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není Podnikatel a zároveň při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (obě podmínky musí být splněny současně), platí následující:

 

8.2.1.    Prodávající odpovídá, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá takovému Kupujícímu, že: 

a.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, tj. zejména vlastnosti specifikované v předaném technickém listu, který strany považují za součást kupní smlouvy, a chybí-li některé toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; 

b.    se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; 

c.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a 

d.    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.2.2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 

8.2.3.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výhradou dále uvedenou. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 

 

8.2.4.    Kupující není oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady dle předchozího ustanovení, v těchto případech: 

a.    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b.    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

c.    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo 

d.    vyplývá-li to z povahy věci.

 

8.2.5.    Doba pro uplatnění práv z vadného plnění při prodeji (koupi) již použitého zboží činí dvanáct měsíců.

 

8.3.    V případě, že je Kupujícím Podnikatel, platí pro něj obecná ustanovení týkající se práv z vadného plnění týkající se koupě. Kupující má v tomto případě zejména povinnost oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, není-li tomu tak, soud mu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li pozdní uplatnění vady Prodávající.

 

8.4.    Vyskytne-li se vada v zákonné lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:  

a.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b.    na odstranění vady opravou věci, 

c.    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d.    odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Prodávajícímu právo, které si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující o opravu vady, která se ukáže neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. 

Kupující, který je Spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli činilo značné potíže. 

 

8.5.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. 

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, a nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

8.6.    Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující, který je Spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.  

8.7.    Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o vadu skrytou, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však ve lhůtě dvou let po odevzdání věci.

 

8.8.    Prodávající může Kupujícímu poskytnout záruku za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka je zpravidla ujednána v individuální kupní, nebo servisní smlouvě či stanovena písemným Prohlášením Prodávajícího. Určují-li smlouva či prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc odeslána, od dojití věci do místa určení. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí na věci na Kupujícího vnější událost. 

 

8.9.    Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od dopravce je vyznačit v předávacím protokolu dopravce nebo Kupující může převzetí zásilky v takovém případě odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Prodávajícího www.topimzdarma.cz.  Prodávající v případě převzetí od dopravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 

8.10.    Uplatnění práv z vad (reklamaci) činí Kupující u Prodávajícího: 

a.    písemně na adresu sídla společnosti Prodávajícího: Green Alliance, s.r.o., Tylova 2090/1, Plzeň, PSČ: 301 00,  

b.    osobně v sídle společnosti Prodávajícího: Green Alliance, s.r.o., Tylova 2090/1, Plzeň, PSČ: 301 00.  

S ohledem na vyloučení případných sporů ohledně včasného či řádného doručení předmětného uplatnění vad (reklamace) není v tomto případě možnost realizovat uplatnění vad elektronicky (emailem apod.) či telefonicky. 

 

8.11.    V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, je Prodávající povinen Kupujícímu, který je Spotřebitel, vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď emailem, který Kupující za tím účelem Prodávajícímu sdělí či písemně na jím uvedenou adresu. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž o prodloužení lhůty k vyřízení reklamace s ohledem na zvláštní charakter prodávaného zboží a v důsledku toho zhoršené možnosti zjištění závad, Kupující přijetím těchto VOP výslovně souhlasí. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


 

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

9.1.    Vyřizování stížností Kupujících, kteří jsou Spotřebiteli, zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na svých webových stránkách www.topimzdarma.cz. Informaci o vyřízení stížností Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího, kterou mu Kupující za tím účelem sdělí. Tímto způsobem však lze pouze podávat stížnosti, nikoliv odstupovat od smlouvy či uplatňovat vady (reklamovat), toto lze realizovat pouze způsoby a za podmínek stanovených v těchto VOP. 

 

9.2.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy ve smyslu  

ust. § 1820 odst. 1) písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochranu spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními přepisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost Spotřebitele se obrátit se svým nárokem na soud. 

 

9.3.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánaká 567/15, 120 00 Praha 2, na internetových stránkách www.evropskýspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2016, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. Ochrana osobních údajů, ukládaní cookies

 

10.1.    Svou informační povinnost vůči Kupujícím ve smyslu čl 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvy a pro účely veřejnoprávních povinností Prodávajícího, plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

XI. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.).

 

11.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

11.3. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem. 

 

11.4. Tyto VOP jsou platné od 15.09.2021. 
 

V Plzni 15.9.2021 

Green Alliance s.r.o.
 

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

 

Odesílatel: 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát: 

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma) 

IČ: 

Se sídlem:


 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……….jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

V ……….dne………. 

Jméno a příjmení spotřebitele 

   (podpis)

 

Přílohy: 

Doklad o koupi